เรื่องควรรู้ ก่อนซื้ อข า ยที่ดิน ส.ป.ก.

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้เรื่องควรรู้ก่อนซื้ อข า ยที่ดิน กับบทความ เรื่องควรรู้ ก่อนซื้ อข า ยที่ดิน ส.ป.ก. ไปดูกันว่าทำไมเราควรศึกษษข้อมูลให้ดิก่อนซื้ อข า ย

ที่ดิน ส.ป.ก. หรือที่ดิน ส.ป.ก. 4-01 คือเอกสารแสดงการครอบครองที่ดินที่สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรก ร ร ม (ส.ป.ก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ออ กให้กับประช าชนเข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน ต ามพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรก ร ร ม พ.ศ. 2518 โดยมีหลักว่า ที่ดินในเขตปฏิรูปนั้นใช้ทำเกษตรก ร ร มได้อย่ างเดียวเท่านั้น ทำประโยชน์อย่ างอื่นไม่ได้ และผู้ครอบครองทำประโยชน์ในที่ดิน ส.ป.ก. 4-01 จะต้องมีฐานะย ากจน

คุณสมบัติผู้มีสิทธิได้รับการจัดที่ดิน ส.ป.ก.

1. มีสัญช าติไทย

2. บรรลุนิติภาวะ หรือเป็นหัวหน้าครอบครัว

3. ประพฤติดี ซื่อสั ตย์สุจริต

4. ร่างกายสมบูรณ์ ขยันขันแข็ง

5. ไม่มีที่ดินหรือมีที่ดินเพียงเล็กน้อย ไม่เพียงพอ

6. ไม่เป็นคนวิก ลจริ ต หรือจิ ตฟั่ นเฟื อน

7. ยินยอมปฏิบัติต ามระเบียบของ ส.ป.ก.

ผู้มีสิทธิได้รับการจัดที่ดิน ส.ป.ก. ต ามพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรก ร ร ม พ.ศ. 2518 แก้ไขเพิ่มเติม ( ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2532 ระบุ ผู้มีสิทธิได้รับการจัดที่ดิน ส.ป.ก. มี 3 ประเภท คือ

1. เกษตรกร

เป็นผู้ประกอบอาชีพเกษตรก ร ร มเป็นหลักอยู่แล้ว โดยใช้เวลาส่วนใหญ่ในรอบปี เพื่อประกอบเกษตรก ร ร มแห่งท้องถิ่นนั้น

2. ผู้ประสงค์จะประกอบอาชีพเกษตรก ร ร มเป็นหลัก

ผู้ย ากจน มีรายได้ต่ำกว่า 30,000 บาท/คน/ปี จบการศึกษาทางเกษตรก ร ร ม ไม่ต่ำกว่าระดับประกาศนียบัตรวิช าชีพหรือเทียบเท่า เป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของผู้ประกอบอาชีพเกษตรก ร ร ม

3. สถาบันเกษตรกร

กลุ่มเกษตรกร สหกรณ์การเกษตร

ชุมชนสหกรณ์การเกษตรต ามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์

ที่ดิน ส.ป.ก. โอนให้ใครได้บ้าง

1. สามี ภรรย า 2. บุตร 3. บิดามารดาของเกษตรกร 4. พี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันของเกษตรกร 5. พี่น้องร่วมบิดาหรือร่วมมารดาเดียวกันของเกษตรกร 6. หลานของเกษตรกร

ที่ดิน ส.ป.ก. สามารถโอนสิทธิและตกทอ ดทางมรดกสิทธิให้ทาย าท ต้องเป็นเกษตรกรหรือผู้ประสงค์จะประกอบอาชีพเกษตรก ร ร มเป็นหลักเท่านั้น การโอนสิทธิ เกษตรกรที่ได้รับที่ดิน ส.ป.ก. ยังมีชีวิตออยู่ สามารถโอนสิทธิให้ทาย าทได้ ต่อเมื่อมีเหตุผลและความจำเป็น เช่น แก่ชรา เ จ็ บป่ ว ย เป็นต้น ตกทอ ดทางมรดกสิทธิ เกษตรกรที่ได้รับที่ดิน ส.ป.ก. เสียชีวิต ทาย าทสามารถยื่นคำร้องขอรับมรดกสิทธิได้

ข้อมูลในเว็ปไซต์ของเรามีการสืบค้นจากอินเตอร์เน็ต และบางบทความอ้างอิงจากหนังสือหรือมีการเล่าต่อ กัน มาเป็นทอ ดๆ หากข้อมูลมีความผิดพลาดประการใด ทีมงานของเรา ต้องกราบขออภั ยไว้ ณ ที่นี้ด้วย

ที่มา ddproperty, parinyajai

admin

is an experienced news/ entertainment/ sports editor with over 7 years of experience in the field of journalism. he is the Editor/ Senior Writer at thaimtv and contributing editor Post